Ruines de Chinchero

Date:

May 05, 2014

Category:
Civilisation, Perou
Lieu:

Site de Chincharo, Vallée Sacrée, Pérou

Ollaytantombo
Civilisation, Perou
site de moray 1
Vallée Chinchero
Civilisation, Perou
vallée de chincharo 3